Een kind kan om zeer verschillende redenen behoefte hebben aan extra zorg of aandacht. Misschien zijn er al van jongs af aan bijzonderheden. Hoe vind je dan de juiste basisschool voor je kind?

Tekst: Kim Broos

PASSEND ONDERWIJS

Sinds 2014 is de regeling ‘passend onderwijs’ van kracht. Deze regeling zegt dat de zorgplicht ligt bij de scholen. Zij dienen elk kind dat wordt aangemeld passend onderwijs aan te bieden, dus ook de kinderen die extra zorg nodig hebben, door een chronische ziekte, handicap of stoornis. Alle scholen zijn onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband tussen scholen in het reguliere en speciaal onderwijs. Wanneer een school een aanmelding van een kind met een extra zorgvraag ontvangt, zal deze beslissen of het dit kind zelf het onderwijs kan bieden dat het nodig heeft, of dat één van de andere (speciale) scholen uit het samenwerkingsverband dit beter kan doen.

MEEDENKEN

Hoewel de zorgplicht dus ligt bij de school waar jij je kind aanmeldt, kun je zelf veel doen om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Te beginnen met het verstrekken van zoveel mogelijk informatie over jouw kind, wat het allemaal kan en waar het eventueel moeilijkheden mee heeft. De peuterspeelzaal of het dagverblijf kunnen bijdragen door ook hun bevindingen en aandachtspunten in de overdracht naar school te melden. Daarnaast is het voor jullie als ouders verstandig je zelf ook te verdiepen in de mogelijkheden. Kijk eens wat de verschillende scholen binnen het samenwerkingsverband te bieden hebben, wat ze verbindt en wat ze onderscheidt. Samen komen jullie dan vast tot een goed besluit.

SIGNALERING OP SCHOOL

Het is natuurlijk ook mogelijk dat bepaalde ‘bijzonderheden’ van jouw kind pas later aan het licht komen, als het al op school zit. Leerproblemen als dyslexie of dyscalculie, ontwikkelings- en gedragsproblemen zoals adhd, add of autistische stoornissen, worden vaak pas duidelijk als het kind tussen de 4 en 8 jaar oud is. Mocht je zelf zorgen hebben, bespreek die dan met de school. Elke school beschikt immers over een zorgteam! De leerkracht ziet je kind vijf dagen per week, en in een totaal andere omgeving dan jij, en kan dus waardevolle informatie geven over wat wel of niet opvalt bij jouw kind. Praat erover, zie het als een waardevolle samenwerking tussen jullie als ouders en de school. Zijn er inderdaad zaken die zowel thuis als op school opvallen, klop dan aan bij bijvoorbeeld huisarts, schoolarts, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een kinderpsycholoog.

ONVERWACHT

Soms is het best even schrikken als de leerkracht jullie meldt dat hij of zij zorgen heeft of dat dingen opvallen aan je kind, terwijl die thuis niet spelen. Zie het altijd als een poging van de leerkracht om je kind te helpen, ook als jij een andere mening hebt. Sommige aandachtspunten kunnen nu eenmaal pas in een sociale omgeving als school aan het licht komen. Denk aan leerproblemen, meerbegaafdheid of sociale moeilijkheden. De input van school is dan uitermate nuttig.

DIAGNOSE

Voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld ad(h)d en autistische stoornissen, is het juist van belang dat de signalen langere tijd en in alle situaties worden gezien, dus op school, thuis, bij familie en vrienden enzovoorts. Een kind dat erg druk en onrustig is op school, terwijl het thuis heel ander (rustiger) gedrag vertoont, kan bijvoorbeeld niet de diagnose adhd krijgen. Dan is het wel zaak om samen te ontdekken wat die gedragsverandering op school veroorzaakt. Misschien spanningen of moeite met de opstart op school? Het kan even duren, maar uiteindelijk zal duidelijk worden wat je kind nodig heeft om optimaal te functioneren en zich goed te voelen. Zolang school en ouders samenwerken en het welzijn van het kind als gezamenlijk doel hebben!

Bezoek onze goed om te weten pagina voor meer informatie.