Als ouder kun je veel betekenen voor de basisschool van je kind. Sterker nog: zonder hand- en spandiensten van ouders kunnen scholen eigenlijk niet functioneren. Dat geldt voor bijvoorbeeld uitstapjes, maar ook voor de medezeggenschapsraad.

Tekst: Lucy Beker

Bijna alle ouders helpen en denken mee op school

In Nederland helpt maar liefst 95 procent van de ouders mee op de school van hun kind (onderzoek Zwijsenouders.nl, 2012). Ouders helpen vooral bij knutsel- en doe-activiteiten, schoolreisjes en feestdagen, en het liefst bij activiteiten waaraan ook hun eigen kind meedoet.

Wat kun je allemaal doen op school? Van alles!

 • Helpen op feestdagen zoals Sinterklaas
 • Bemannen van de schoolbibliotheek op bepaalde uren
 • Meegaan met het schoolreisje
 • Helpen bij de overblijf
 • Schoolshirtjes of verkleedkleren wassen
 • Helpen bij luizencontroles
 • Meelopen bij de avondvierdaagse
 • Meefietsen bij het schoolzwemmen
 • Klassenouder zijn: een aanspreekpunt voor de leerkracht
 • Pannenkoeken bakken voor een festiviteit
 • Een lokaal of speelgoed schoonmaken aan het eind van het schooljaar

Naast dit soort hand- en spandiensten kun je zitting nemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad. Wat is eigenlijk het verschil tussen die twee?

DE OUDERRAAD

De ouderraad is een adviesorgaan dat alleen uit ouders bestaat. In de wet staat niet precies omschreven wat de taken van de ouderraad zijn, dus die worden op schoolniveau ingevuld. In de praktijk houdt de ouderraad zich veelal bezig met de organisatie van activiteiten als het sinterklaasfeest en sportdagen. Daarom int de ouderraad ook de vrijwillige bijdrage. Meestal organiseert de ouderraad één keer per jaar een algemene vergadering waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Daar wordt verantwoording afgelegd voor de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Wet medezeggenschap op scholen verplicht alle scholen de ouders te betrekken bij het beleid op elk gebied: financieel, organisatorisch en onderwijskundig. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van het personeel én van de ouders. De MR heeft advies- of instemmingsrecht op de verschillende dossiers. Als er verkiezingen zijn, kun je je kandidaat stellen voor de ‘oudergeleding’ van de MR.

Een paar tips vóór je hulpouder wordt:

 • Maak heldere afspraken, zodat het duidelijk is wat er van je wordt verwacht.
 • Bedenk van tevoren of je echt de tijd hebt om die afspraken na te komen.
 • Houd contact over je inzet met de leerkracht.
 • Ga na of de school verzekerd is voor eventuele schade door hulpouders.
 • Voer geen echte onderwijstaken uit als je daar niet voor bevoegd bent.

Kijk voor meer informatie op de website van Ouders & Onderwijs, www.oudersonderwijs.nl