Het kan natuurlijk gebeuren dat je als ouder(s) kritische vragen hebt of het niet altijd eens bent met de werkwijze van de leerkracht of de school. Het is altijd belangrijk om zulke zorgen of klachten op tafel te leggen, zodat ze besproken en eventueel aangepakt kunnen worden. Bij wie kun je terecht?

Tekst: Kim Broos

BESPREEK HET MET DE LEERKRACHT

Als je probleem betrekking heeft op de gang van zaken in de klas, is de juf of meester het eerste aanspreekpunt. Naast de regelmatige 10-minutengesprekken kun je altijd een extra gesprek aanvragen. Bij het brengen of halen is het niet handig om meteen over je zorgen te beginnen; maak een afspraak zodat jullie er allebei de tijd voor kunnen nemen.

DE DIRECTIE EN HET BESTUUR

Kom je er met de leerkracht niet uit, of heeft je klacht of zorg te maken met iets buiten de klas om, dan staat de schooldirectie of het bestuur zeker open voor een gesprek.

DE MR

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders samen waken over het beleid van de school. De MR kan advies geven en onderwerpen ter sprake brengen (zie ook pagina 53). Je kunt bij de MR terecht met vragen over het beleid of om een punt onder de aandacht te brengen. Wil je graag echt inspraak in het beleid van de school, dan kun je je natuurlijk zelf kandidaat stellen voor de MR! Houd dan in de gaten wanneer er verkiezingen zijn.

KLACHTENREGELING

Heb je de bovenstaande mogelijkheden gehad, en ben je nog niet tevreden, dan kun je een officiële klacht indienen. In de schoolgids die elke school online heeft staan, kun je nalezen hoe de klachtenregeling van de school is. Daarin staat beschreven hoe de school omgaat met klachten en waar je terecht kan. Als de school is aangesloten bij een klachtencommissie, dan vind je in de gids ook welke commissie dat is en hoe je deze kunt benaderen.

ONDERWIJSINSPECTIE

De school zal klachten het liefst zoveel mogelijk zelf oplossen. Komen jullie er echt niet uit of betreft het een ernstige zaak zoals discriminatie, geweld of extreem pesten? Dan is de Onderwijsinspectie ook nog een optie. De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf, maar geeft advies en begeleiding bij het indienen van de klacht.

Twee voorbeelden hoe met een probleem is omgegaan:

Prijsverhoging

‘Midden in Mettes eerste schooljaar werden ineens de overblijfprijzen verdubbeld. Overblijven is voor ons op maandag en dinsdag een must, maar de kosten werden zo ineens wel erg hoog. Samen met andere ouders die hier ook niet blij mee waren, hebben we dit aangekaart bij zowel de directie als de MR. Die laatste heeft zich uiteindelijk hard gemaakt voor een minder sterke en bovendien geleidelijk ingevoerde prijsverhoging.’

Nieuwe afspraken

‘Ik hoorde van Jordy dat hij in zijn broek had geplast omdat hij van de juf niet naar de wc mocht tijdens het werkje. Dat vond ik raar, dus ik heb het aan de juf voorgelegd. Ze legde uit dat Jordy het waarschijnlijk verkeerd begrepen had. Kinderen mogen altijd naar de wc, maar wel met de ketting die bij de deur hangt. Als die weg is, is de wc al bezet, en dat was het geval geweest bij Jordy. Allemaal nieuwe afspraken en regeltjes dus waar we allebei aan moeten wennen.’

Bezoek onze goed om te weten pagina voor meer informatie.