’t Panorama

Een school met een eigentijdse kijk en een weidse blik

"Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen" Loesje

Een voorwaarde om tot leren en werken te komen, is je prettig en veilig voelen. Op ’t Panorama zorgen we voor die veilige, prikkelende en verrijkende leeromgeving o.a. door aandacht te hebben voor elkaar en voor ieders manier van leren. Wij vinden het belangrijk om de kinderen een zo breed mogelijke basis mee te geven. Zodat ze goed beslagen ten ijs komen in het voorgezet onderwijs en als individu in de maatschappij.

Basisschool ’t Panorama is een vernieuwingsschool. Dit betekent dat de school de beste ingrediënten uit de verschillende onderwijsconcepten selecteert ten einde het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de leerlingen. Hiervoor gebruikt de school de weektaak vanuit het Daltononderwijs. De combinatie-groepen vanuit het Jenaplan onderwijsconcept en het thematisch werken vanuit onder andere Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

VIJF WAARDEN VAN ‘T PANORAMA:

VERWONDERING

Onder verwondering verstaan wij: het bewust leren kijken en je laten verrassen door de kleine, gewone dingen om je heen. We stimuleren een nieuwsgierige houding door middel van het stellen van vragen en het creëren van een uitdagende leeromgeving. We staan open voor vernieuwing en ontwikkeling. De kinderen leren, zien en genieten van de natuur en cultuur. De opgedane ervaringen worden met elkaar uitgewisseld om zo onszelf, elkaar en de wereld beter te leren kennen en te waarderen.

RUIMTE GEVEN

Elk mens is anders. Ieder heeft zijn eigen talenten, levensvisie en achtergrond. Wij willen elkaar de ruimte geven door ieders eigenheid en levensovertuiging te leren kennen en te respecteren. Hierover gaan wij met elkaar in gesprek en staan stil bij verschillende ideeën, meningen en godsdiensten, waarbij we de christelijke godsdienst als uitgangspunt nemen.

INTEGRITEIT

Deze karaktereigenschap houdt in dat we betrokken, eerlijk en oprecht zijn en we staan achter onze keuzes die we bewust maken. We zijn betrouwbaar; we houden ons aan afspraken.

VEILIGHEID

Op ’t Panorama kunnen kinderen en medewerkers zichzelf zijn. Zij voelen zich veilig en erkend door het uitspreken van waardering en het bespreekbaar maken van onderlinge meningsverschillen. We luisteren bewust en blijven met elkaar in gesprek.

VERANTWOORDELIJKHEID

Iedereen op school is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en gedrag. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de school en haar omgeving.

PEDAGOGISCH UITGANGSPUNTEN

  1. De leerlingen leren te leven in de huidige maatschappij.
  2. Alle leerlingen zijn op hun eigen niveau betrokken bij het leerproces. Hun persoonlijke ontwikkeling is hierbij heel belangrijk.
  3. Onze leerlingen leren dat ze verantwoordelijkheid hebben voor elkaar en dat ze elkaar kunnen uitdagen in hun ontwikkeling. Het werken in combinatiegroepen helpt hierbij.
  4. Onze leerlingen zijn zelfstandig en ze leren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het werk. Dit wordt sterk gestimuleerd door het  werken met weektaken.
  5. De leerkrachten en onderwijsondersteuners zijn begeleiders van de leerlingen en hebben oog voor het individuele kind en zijn onderwijsbehoeftes.
  6. Ouders zijn een partner van school op het gebied van meedenken, meepraten en meedoen.

DIDACTISCHE UITGANGSPUNTEN

  1. We werken met methodes voor lezen, taal, rekenen en spelling.
  2. Vanuit Kernconcepten werken we met thema’s. Hierdoor zijn de kinderen betrokken bij wat zij leren en het zorgt voor activiteiten waarvan de kinderen het doel inzien (betekenisvolle activiteiten).
  3. Voor het volgen van de ontwikkeling van de leerling wordt gebruik gemaakt van observaties, leerstofafhankelijke toetsen, sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem, het CITO-leerlingvolgsysteem en KIJK! (leerlingvolgsysteem voor de kleuterbouw).
  4. Vanaf groep 1 werken we met een methode voor Engels: Take it Easy

Wij doen mee aan leerKRACHT en dat betekent voor ons: “Elke dag samen een beetje beter” Zie ook: www.stichting-leerkracht.nl