De basisschool is een stukje van je leven. Acht jaar loopt uw kind dezelfde weg naar school. Dit is een belangrijke periode. Er wordt in deze periode gewerkt aan de basis voor het verdere leren en leven van uw kind. Een juiste afweging is belangrijk: De St. Paulusschool

De St. Paulusschool is gehuisvest in het Brede Schoolgebouw ”de Symfonie”. Hier zijn ook de peuterspeelzaal en het wijkcentrum ondergebracht. Onze school is een dialoogschool die het gesprek zoekt met andersdenkenden. In die zin staat de school open voor alle leerlingen, met aandacht voor ieders eigenheid en inbreng. Openheid, vergevingsgezindheid en respect voor de medemens staan centraal. Kenmerkend voor onze school is de rust in de groepen en de goede werksfeer. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op onze school. Een kind kan zich positief ontwikkelen als het zich veilig voelt op school en het weet wat er verwacht wordt.

We werken volgens een vast dagschema: door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle. En daardoor voelen ze zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Het zorgt voor houvast en structuur in de groep. In alle groepen wordt rustig en zelfstandig gewerkt, waarbij elkaar helpen, ondersteunen en samenwerken wordt gestimuleerd.

Veel tijd en aandacht besteden we aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Met behulp van de methode Leefstijl geven we structureel vorm aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We stimuleren de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Natuurlijk is er ook tijd voor oriëntatie op de wereld en jezelf, gymnastiek, de creatieve vakken en cultuur. In het kader van de Verlengde Schooldag worden er ook cursussen ná schooltijd gegeven voor kinderen waarin ze hun sociale, culturele en expressieve kennis en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

We streven naar een evenwichtige verdeling tussen het verwerven van kennis en vaardigheden op alle ontwikkelingsgebieden. We werken met groepsplannen waarin we kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsaanbod bieden op maat. Ouders en school werken in deze samen. Ouders worden betrokken bij de zorg rondom hun kind. Ouders en de leerkrachten hebben een gezamenlijk doel: ze willen het beste voor hun kind.

Kinderen verschillen in de mate waarin en de manier waarop zij zich ontwikkelen. Dit betekent ook dat de onderwijsbehoefte van elk kind kan anders kan zijn. Wij kijken we naar wat een kind nodig heeft om steeds een volgende stap in de ontwikkeling te maken.

De St. Paulusschool is één van de twee scholen in Arnhem, die de opvang verzorgt van Neveninstromers. Neveninstromers zijn kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar, die uit het buitenland komen en onvoldoende Nederlands spreken. Gedurende 1 jaar kunnen zij bij ons op school terecht en krijgen dan intensief les in het spreken en verstaan van de Nederlandse taal. Daarnaast staan ook lezen, schrijven en rekenen op het programma. Na een jaar neveninstroomproject kunnen de kinderen instromen in de reguliere jaargroep. De kinderen gaan dan terug naar de school in de wijk waar het kind woont.

Het team van de St. Paulusschool wil samen met de kinderen en hun ouders een school zijn, waar we op basis van respect met elkaar omgaan. Je mag zijn zoals je bent en iedereen doet ertoe.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.