SBO de Klaproos

Waar onderwijsbehoefte om een extra behoefte vraagt

De klaproos is een mooie, tere bloem die op schrale grond gedijt. De bloem beschikt over een onverwacht grote kracht als hij tot ontplooiing komt.

SBO de Klaproos streeft naar een zo optimaal mogelijke begeleiding van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. Wij geven onderwijs aan kinderen die in hun basisschool periode een kwetsbare positie hebben en daardoor minder kansen tot ontplooiing krijgen. Wij zien het als onze opdracht hen te leren en te helpen hun mogelijkheden volledig te ontwikkelen en te benutten.

De Klaproos is een school voor speciaal basisonderwijs, gebaseerd op interconfessionele grondslag waarbij respect voor ieders overtuiging centraal staat. Onze leerlingen zijn alleen plaatsbaar op grond van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO. Zij hebben een extra onderwijsbehoefte vanuit een ontwikkelingsachterstand en/of (kenmerken van) een ontwikkelingsstoornis. Daarbij moet gedacht worden aan kinderen met:

 • leerstoornissen
 • motorische stoornissen
 • autismespectrumstoornissen
 • communicatiestoornissen
 • andere stoornis (bijv. een hechtingsstoornis)

Kinderen met (kenmerken van) een ontwikkelingsstoornis hebben moeite met een aantal executieve functies. Dit zijn functies die helpen jezelf te sturen in doen, denken en emoties. Problemen met executieve functies hebben hun weerslag op de sociaal emotionele ontwikkeling en de schoolprestaties. Dat stelt specifieke eisen aan de pedagogische en didactische ondersteuning.

PEDAGOGISCH KLIMAAT

Kinderen die problemen hebben met executieve functies handelen, praten, reageren en/of presteren vaak niet zoals “men” op basis van hun leeftijd verwacht. Dit leidt bijna altijd tot onzekerheid en soms angst/vermijdingsgedrag. Ons pedagogisch klimaat wil dit verminderen of doen verdwijnen door onderwijsbehoeften te benoemen die moeten leiden tot zelfvertrouwen en gevoel van competentie:

 • beschermende onderwijsbehoeften: accepteren dat de problemen er zijn en dus kinderen helpen, ondersteunen, daar waar ze geholpen moeten worden.
 • beschermende onderwijsbehoeften: accepteren dat de problemen er zijn en dus kinderen helpen, ondersteunen, daar waar ze geholpen moeten worden.
 • stimulerende onderwijsbehoeften: kleine stapjes plannen, haalbare doelen stellen, succeservaringen creëren.
 • onderwijsbehoeften gericht op de leerbaarheid: kinderen leren strategieën om bepaalde executieve functies te verbeteren of er mee om te gaan.

ONS ONDERWIJSCONCEPT

Om onze speciale onderwijsopdracht te realiseren werken we vanuit de 1-zorgroute. De basis hiervan wordt gevormd door de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken:

 1. Onderwijsbehoeften staan centraal.
 2. Afstemming en wisselwerking.
 3. Leerkracht doet ertoe!
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang.
 5. Constructief samenwerken.
 6. Doelgericht werken.
 7. Systematisch, stapsgewijs en transparant.

De 1-zorgroute is een manier, een instrument, om de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken in onze dagelijkse onderwijspraktijk te realiseren. De bovengenoemde uitgangspunten helpen ons bij het benoemen van de onderwijsbehoeften en bij het planmatig werken aan de sociaal emotionele en didactische ontwikkeling van de kinderen.

FUSIE

Sinds augustus 2015 zijn SBO het Palet en SBO de Toonladder gefuseerd tot één nieuwe SBO-school. De naam daarvan is SBO de Klaproos. Het adres blijft Kluizeweg 189, 6815 EC Arnhem.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.