Pythagoras – Een Pieter de Jongschool

Balans tussen plezier en prestaties

“Ik vind het een heel leuk schoolplein. Mijn droom schoolplein is:
Een megagroot eredivisie voetbalveld” Viggo

We vinden het belangrijk dat een kind zich prettig, veilig en geborgen voelt op onze school. Daarom volgen en begeleiden we onze kinderen intensief in hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling.

Sportieve en creatieve aspecten komen aan bod, in de schoolvieringen, themaweken, sport/speldagen, crea-activiteiten en culturele uitstapjes.

Zo zorgen we voor een balans tussen plezier en presteren

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

We streven naar kwalitatief goed onderwijs en dat doen we door:

 • Duidelijkheid en structuur:
  Kinderen zitten vier dagen van 8.30 – 14.30 uur op onze school (op woensdag tot 12.15 uur) en lunchen samen met de leerkracht in de groep. Om een fijne schooldag te krijgen, bespreken we met onze kinderen hoe we prettig met elkaar omgaan en maken we samen afspraken en klassen-schoolregels.
 • De focus op kerntaken leggen
  Onze kerntaken liggen bij het rekenen, lezen en taal. Het team werkt actief aan verbetering van de kwaliteit van dit onderwijsaanbod, door goed in te spelen op verschillen tussen kinderen, op maat te werken vanuit 3 instructiegroepen en te werken met moderne ( ICT ) leermaterialen en methoden.
 • De kwaliteit te bewaken
  Om de kwaliteit te verbeteren, analyseren we planmatig met het team de opbrengsten van ons onderwijs. Uitkomsten en actieplannen worden op alle niveaus inzichtelijk gemaakt, gecommuniceerd en bijgesteld.

ONDERWIJSKUNDIGE VERNIEUWINGEN

We vinden het belangrijk mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen zoals:

 • Onderwijs Anders: een uitdagende leeromgeving en onderzoekende houding. Door onze WO en creatieve vakken in de middag anders te organiseren stimuleren we andere talenten van de kinderen en de leerkrachten.
  Door meer te variëren in werkvormen en de lessen minder leerkrachtafhankelijk te maken, activeren we de meervoudige intelligentie van onze kinderen. Onderzoeksvragen en het “ leren leren “ staan centraal. Tijdens deze en andere lessen gebruiken we het digibord, tablets en notebooks als hulpmiddel.
 • Het voeren van kind gesprekken:
  We gaan regelmatig in gesprek met onze kinderen om te horen hoe hij/zij denkt of leert. Daarnaast werken we met het meet instrument SCOL waarmee de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind duidelijk in kaart wordt gebracht.
 • De nieuwe zorgstructuur
  Een uitdaging om ieder kind  een stapje verder te helpen. We werken handelingsgericht en stellen de onderwijsbehoefte van het kind centraal. Vanuit geformuleerde doelen wordt de leeromgeving zo goed mogelijk afgestemd op wat past bij het kind. Dit gaat in overleg met de ouders.
 • De duurzame school:
  We hebben zonnepanelen op het dak. Samen met Slim Opgewekt bedenken we activiteiten voor een beter milieu en het verduurzamen van onze school.

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)

BSO Python van kinderopvang SKAR heeft een ruimte in onze school. U kunt zich aanmelden via de SKAR website.

PABO EN CIOS STUDENTEN IN ONZE SCHOOL:

De Academische Opleidingsschool (AOS)

We zijn een partnerschool van Pabo Arnhem. Onze leerkrachten werken samen met studenten en vakdocenten van de Pabo, met als doel om van elkaar te leren en uiteindelijk ons onderwijs te verbeteren.

De samenwerking met het CIOS biedt studenten een leerzame stageplaats en levert een bijdrage aan de kwaliteit van de diverse sport/spel activiteiten en onze gymlessen.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.