Kempenaer – Een Pieter de Jongschool

“Samen verantwoordelijk voor ontwikkeling”

Uw kind is uw kostbaarste bezit. Onze missie is om samen met u verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen. De basis hiervan is voor ons het werken in een goede, positieve sfeer en een veilig leefklimaat op school. Als kinderen zich prettig voelen, leren ze beter. Kindontwikkeling is meer dan alleen reken- en taalontwikkeling, maar ook zelfstandigheid, organisatievermogen, leren omgaan met zichzelf en met elkaar.

VISIE “SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR ONTWIKKELING”

Wij willen onze visie realiseren in het dagelijks contact: welkom heten, begroeting, het goede voorbeeld geven, positieve reacties geven op goed gedrag, naar kinderen luisteren en persoonlijke aandacht geven. We werken handelingsgericht. We volgen de ontwikkeling van onze kinderen en achterhalen wat hun pedagogische onderwijsbehoeften zijn. Dan bepalen we de aanpak, waarbij we groepsgericht werken. Het groepsproces is belangrijk, evenals een fijne werksfeer. Naast intensieve aandacht voor rekenen en taal, zetten we projecten in als dat nodig is en beleven we samen plezier aan tal van activiteiten. Het contact met ouders is laagdrempelig en naast zorg ook gericht op succes en positieve ontwikkelingen.

ZORG

Onze school heeft als taak om iedere leerling zo goed mogelijk onderwijs te beiden. Hierbij houden we rekening met de verschillende mogelijkheden van de leerling en streven we ernaar dat ieder kind een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod krijgt. Dit proberen we te bereiken door het maken van groepsoverzichten (o.a. de onderwijsbehoefte per kind), groepsplannen (plan van aanpak) en het houden van groepsbesprekingen, waarbij de Intern Begeleider de leerkrachten ondersteunt. Voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte of bijvoorbeeld gedragsproblemen wordt een handelingsplan opgesteld. Zo nodig wordt er ook een bovenschools zorgteam ingeschakeld. Sinds augustus 2014 horen wij bij Samenwerkingsverband “Passend Wijs”. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site: www.swv-passendwijs.nl

ONDERWIJS ANDERS

Wij zijn een academische opleidingsschool met de daarbij behorende (team)training en contact met externen om resultaten en schoolklimaat te verbeteren. We hebben twee rekenspecialisten, een wereldoriëntatiespecialist en twee taalspecialisten in opleiding. Deze gaan in de schoolontwikkeling een meer bepalende rol spelen binnen de genoemde vakgebieden.

Met atelieronderwijs en de inzet van iPads willen we de kinderen andere werkvormen en met name andere vakgebieden op een uitdagende manier aanbieden. Inmiddels hebben we een reken-techniek atelier, een drama-toneel atelier en zijn we bezig met een creatief atelier (keuken).

BREDE SCHOOL DE KEMPENAER

De Pieter de Jong maakt deel uit van Brede School De Kempenaer, samen met andere partners. De Brede School wil het bruisend hart zijn van de wijk Rijkerswoerd, waar kinderen tussen 0 en 14 jaar een kwalitatief goed en gevarieerd dagprogramma wordt aangeboden, inclusief naschoolse activiteiten. Speerpunten zijn: verbreding van het aanbod aan (sport)activiteiten, het vergroten van de sociale vaardigheden en het netwerk van de kinderen en ouders actief betrekken.

OUDER- EN LEERLINGENTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Uit het ouder- en leerlingentevredenheidsonderzoek van 2014 blijkt dat ouders tevreden zijn over onze school. Onderwijs, zorg, betrokkenheid, samenwerking, communicatie en ons pedagogisch klimaat scoren goed in het onderzoek. Ook zijn ouders tevreden over het continurooster en de daaraan gekoppelde tussenschoolse opvang. Leerlingen noemen hun school veilig, de sfeer prettig, ze kunnen er fijn spelen, zelfstandig werken en fijn met anderen samenwerken. Ook wordt er goed ingegrepen bij pestgedrag.

De leerlingen hebben een eigen keuken op school. Kinderen mogen in groepjes koken, in het kader van Onderwijs Anders. “Juf, het was hartstikke leuk en we hoefden helemaal niet te werken vanmiddag!”

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.