Pastoor van Arsschool

Hier word je gezien

"Ik ben niet zo geleerd, ik ben vooral nieuwsgierig." (Albert Einstein)

Voor ons is ieder kind uniek. We hebben zicht op de onderwijsbehoefte, oog voor hun talenten; we kijken naar het geheel. Wij creëren een open, gestructureerde en respectvolle omgeving. Daarin spelen, je veilig voelen en gezien worden, een grote rol. We brengen onze kinderen in beeld.

WERKEN VANUIT EEN VISIE

Vanuit bovenstaande visie gaan wij te werk. Onze school is een katholieke basisschool die open staat voor alle kinderen, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing. De ‘open dialoog’ drukt onze identiteit uit.

Bij ons op school trachten we een sfeer van veiligheid en geborgenheid te creëren voor elk kind. Vanuit dit uitgangspunt reiken we de leerlingen de noodzakelijke algemene kennis, maar ook sociale en culturele vaardigheden aan. Daarnaast komen de sportieve en creatieve vakken aan bod.

EEN FIJNE WERKOMGEVING

Onze school is gehuisvest in brede school De Spil (dat staat voor Sporten en Spelen, Integreren en Leren), een modern gebouw dat we delen met andere partners (waaronder peuterspeelzaal en kinderdagverblijf ), waarmee we samenwerken. Er is opvang mogelijk van 7.30 uur tot 18.30 uur. Kinderen kunnen deelnemen aan de verlengde schooldag activiteiten.

Onze lokalen zijn voorzien van glazen vouwwanden, waardoor we de werkplekken op de gangen kunnen betrekken bij het klassengebeuren. Zo ontstaat meer ruimte om te leren, worden kinderen minder afgeleid en is er goed overzicht. Transparantie in onze werkomgeving en in onze uitstraling. Onder de naam ‘Groene Rivier’ hebben we rondom de school een natuurlijke en uitdagende speelplek gecreëerd, waar kinderen zich kunnen uitleven.

WAAR WE VOOR GAAN

Kwalitatief goed onderwijs bieden is waar we voor staan, waarbij taal, lezen en rekenen een belangrijke plaats in nemen. Deze zijn de basis om straks te kunnen functioneren. Via moderne methodes, duidelijke instructies, bekwame zorg, een goed leerlingvolgsysteem, ICT als ondersteuning en als kloppend hart een professioneel team, proberen we onze kerntaken te verwezenlijken. Naast onze onderwijskundige verantwoordelijkheid, hebben wij een opvoedkundige taak: normen en waarden, regels en afspraken, samen leren. Een goede samenwerking met ouders vinden wij heel belangrijk. We proberen kinderen te stimuleren, te ondersteunen en uit te dagen, maar ook structuur en zorg te bieden. We willen graag uit een kind halen wat erin zit!

ONDERWIJS OP MAAT

Op onze school hanteren wij het zogenaamde directe instructie model: vanuit een korte klassikale introductie van de leerstof gaan kinderen aan het werk. Leerlingen die meer uitleg behoeven, krijgen die vervolgens in kleiner groepsverband en indien mogelijk vervolgens individueel. Binnen de groepen zelf wordt door een flexibele organisatie ingespeeld op de individuele verschillen tussen de leerlingen. Door het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen en het leren plannen van de leerstof (o.a. door weektaken) creëren wij ruimte voor extra begeleiding. Kinderen die wat meer aan kunnen, krijgen gedurende een bepaalde tijd in de week extra uitdaging in een plusgroep.

ONZE ZORG

Aan de hand van groepsplannen en overzichten brengen wij de kinderen in beeld. Via een leerlingvolgsysteem volgen wij de ontwikkelingen. Door een omgeving te creëren, met rust, kaders en een positieve feedback, anticiperen wij op mogelijke gedragsproblematiek.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.