OBS Da Vinci Arnhem

“Excelleren in je talenten”

"Elk kind doet er toe"

Een school voor alle kinderen. Een plek waar kinderen leren, werken en spelen met elkaar ongeacht afkomst, religie of nationaliteit. Het maximale eruit halen, excelleren, binnen een veilige en respectvolle omgeving zijn onze speerpunten. De verschillende nationaliteiten maken dat we een multiculturele en levendige school zijn.

HET ONDERWIJS

Sinds 1 augustus 2017 werken we volgens een nieuw concept. Dit is voortgekomen uit een fusie traject tussen de Christelijke Jenaplanschool de Troubadour en de openbare basisschool de Dr. Aletta Jacobsschool. De afgelopen twee jaar is er intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw schoolconcept welke past bij de toekomst van uw kind.

Iedere unit heeft een naam die met de kinderen samen is gekozen. De unitnaam past bij Da Vinci. We vinden het hebben van een unitnaam persoonlijker en bijdragen tot een positief groepsgevoel.

  • Mona Lisa (onderbouw): groep 1/2 en groep 3
  • de Vliegende unit (middenbouw): groep 4 t/m 6
  • de Breinbrekers (bovenbouw): groep 7 en 8

Een de dag is verdeeld in drie blokken:

  • Samentijd
  • Individuele tijd
  • Talententijd/Samentijd

Samentijd

We starten en eindigen de dag met samentijd. Op deze momenten is uw kind in zijn/haar eigen basisgroep met de groepsleerkracht. Binnen deze tijd vallen lesonderdelen als sociaal/emotionele ontwikkeling (de Vreedzame school), kringgesprekken, presentaties, taal, verkeer, creatieve vorming, gym/zwemmen, Engels, wereldoriëntatie, etc.

Individuele tijd

Binnen deze tijd wordt onderwijs op leerlijnen aangeboden. Dat betekent dat kinderen op hun eigen niveau rekenen, spelling en aanvankelijk/technisch lezen krijgen aangeboden. Kinderen werken volgens een leerlijn waarin de methode als bron dient en niet zozeer leidend is. Binnen deze tijd wordt Snappet (tablet) aangeboden vanaf groep 4. Kinderen werken binnen deze tijd groepsdoorbrekend.

Talententijd/Samentijd

Een keer per week heeft ieder kind een uur talententijd. Kinderen krijgen de kans talenten te ontdekken en om zich te ontwikkelen binnen hun talent. Ouders en teamleden worden hier actief bij betrokken en werken op hun beurt dus ook vanuit hun talent. Wanneer er geen talententijd is, is er samentijd (zie uitleg hierboven).

Kinderen werken vanaf groep 4 binnen talententijd unitdoorbrekend.

 

LEEROMGEVING

Respect voor elkaar en elkaars kunnen, vinden we zeer belangrijk. We hechten er veel waarde aan dat kinderen met plezier naar school gaan. Onze school biedt een uitdagende, veilige, positieve en prettige leeromgeving. Dit is duidelijk zichtbaar in de klassen, en in de pauzes op het schoolplein. We werken vanuit de Vreedzame school.

OPENBARE SCHOOL

Openbaar … maar toch bijzonder!! Een school voor alle kinderen.  Een plek waar kinderen leren, werken en spelen met elkaar ongeacht afkomst, religie of nationaliteit.  De verschillende nationaliteiten maken dat we een multiculturele en levendige school zijn.

ENGELSE LES

Hoe eerder een vreemde taal wordt aangeboden hoe hoger het rendement. De kinderen op onze school krijgen Engels vanaf groep 1. Ze maken zo al vroeg kennis met een vreemde taal. In alle groepen krijgen de leerlingen op vaste momenten Engels aangeboden. Zo zijn onze leerlingen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs en op de internationale samenleving.

BEWEGINGSONDERWIJS

Onze gymlessen worden deels uitgevoerd door onze vakleerkracht gymnastiek. Sporten en goed bewegen vinden wij belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid van onze kinderen. Ook leren samenwerken, leren om-gaan met winst en verlies is erg belangrijk. Er worden ook contacten gezocht met sportclubs en kinderen worden uitgedaagd om na schooltijd te sporten. Onze vakleerkracht is ook werkzaam na schooltijd in de wijksporthal om sporten te promoten. Alle kinderen kunnen daar aan deelnemen. In groep 4 is er zwemles.

OUDERS EN SCHOOL

Wij vinden het meedenken en meehelpen van ouders, verzorgers van groot belang. We hebben een actieve activiteitencommissie en een betrokken medezeggenschapsraad. Centraal staat voor ons om samen met de ouders het beste uit het kind te halen en ervoor te zorgen dat ze een geweldige basisschooltijd hebben.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.