Montessorischool de Binnenstad

"Kinderen doen niet wat ze willen, maar kinderen willen wat ze doen."

Montessorischool de Binnenstad multicultureel, een reële afspiegeling van de maatschappij een kleine wereld op zich!

Wie de zin van de grondgedachte van Maria Montessori volledig wil doorgronden, moet een klein beetje op haar gaan lijken! Hij/ zij moet kunnen dromen van een  “nieuwe wereld” in een weerwil van al het geweld in deze wereld. Hij/ zij moet een idealist zijn die onvoorwaardelijk blijft geloven in het goede van de mens, in het Kind.

Peter van Eeden 1966

Montessorionderwijs in de 21e eeuw. Maria Montessori was haar tijd vooruit!

“Leer mij het zelf te doen”, geeft de kern van het montessorionderwijs aan. Het proces ‘groot worden’ moeten kinderen immers zelf volbrengen. Niemand kan dat voor hem/haar doen. Maria
Montessori was namelijk van mening dat alle ontwikkeling zelfontwikkeling is, dat het kind van nature zelf groot wil worden. Leer mij het zelf te doen, vrijheid in beperking, geen vrijheid zonder discipline, respect en verantwoordelijkheid zijn begrippen waar het montessorionderwijs om draait.

We geven modern Montessori-onderwijs, aangepast aan deze tijd, verrijkt met de huidige nieuwe inzichten binnen het basisonderwijs. Daarbij hanteren we verschillende vormen van kennisoverdracht: individueel, in kleine groepjes of met de hele groep. We gebruiken middelen als montessorimateriaal, computers, laptops, tablets, en een enkele methode als leidraad. Onderzoekend leren is een van de uitgangspunten in de visie van Maria Montessori. Vooral in deze tijd vinden we het belangrijk dat kinderen zich op deze manier ontwikkelen. Dit geldt ook voor talentontwikkeling. Wij geloven er in dat het goed voor kinderen is dat zij door succeservaringen leren te vertrouwen op zichzelf.

De leerkracht doet er toe!

Montessori-onderwijs vraagt van ons dat wij kinderen leren wat leren is. Het begeleiden van kinderen in het groeien naar sociale, kritische, verantwoordelijke mensen, die een zelfstandige visie hebben op de wereld, zien wij als een belangrijke taak. Wij willen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op school. Daarnaast gaan wij ervan uit dat ieder kind uniek is. Anders zijn is goed en mooi! Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op aanleg, afkomst, tempo, cultuur, geaardheid en begaafdheid. Elke leerkracht draagt middels persoonlijke aandacht bij aan de mogelijkheden en talenten van alle kinderen. Een uitdagende en optimale voorbereide omgeving is hierbij voorwaarde. Leerkrachten scholen zich volgens de Montessoriopleiding. Ze ontwikkelen zich regelmatig in het kinderen leren kiezen en plannen, leren omgaan met vrijheden, het leren zien van verbanden en het leren reflecteren.

Onze Montessori leerkrachten hebben de belangrijke taak om kinderen te begeleiden en te bemoedigen. Zij laten de kinderen in zekere mate vrij, maar ze kijken tegelijkertijd heel nauwkeurig of het kind zinvol bezig is. Wij noemen dit vrijheid in gebondenheid.

Groen en gezond speelterrein in ontwikkeling.

Onze school staat in de binnenstad. Met een aantal ouders van kinderen van onze school namen we het initiatief om het schoolplein groener en gezonder (bewegen) te maken. Dit doen we in samenwerking met onze buren van de Walburgiskerk en de Kohlmanstichting. Wij zoeken allen meer verbinding met elkaar en met de stad. Moestuin en  plantenbakken verrijken inmiddels onze speelplaats. Onderzoekend leren doe je immers ook buiten!

Buitenschoolse opvang.

Aan onze school is een Montessori buitenschoolse opvang verbonden waar wij mee samenwerken.
Een Montessori kinderdagverblijf en peuterzaal in wording. Het samenwerken met elkaar zorgt voor een goede en prettige doorgaande lijn.