Kunstrijk is een basisschool gesitueerd in het multifunctioneel centrum, beter bekend als het MFC Klarendal. Onze school biedt klassikaal onderwijs, ingericht naar de nieuwste opvattingen ten aanzien van succesvol lesgeven.

ACTIEF LEREN

Actief leren maakt onderdeel uit van ons onderwijs. In de kleutergroep richten we ons op een brede ontwikkeling, met speciale aandacht voor taalontwikkeling. Hiervoor gebruiken we het Kaleidoscoopmodel waarbij de kinderen actief leren door betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Daarnaast biedt LOGO 3000 een effectief handvat aan leerkrachten om woordenschatuitbreiding als routine in te zetten in de groep. Sinds vijf jaar werken we in alle groepen met Woorden in de Weer, dit is een aanpak die zich richt op verbetering van de leerkrachtvaardigheden. Wij streven naar kwaliteit en richten ons op het hel-der en gestructureerd overdragen van de lesstof.

BREDE ONTWIKKELING

In de afgelopen jaren hebben we bewust gekozen voor eigentijdse methodes die passen bij de tijd en bij de wijk. Naast de wettelijk verplichte vakken krijgen leerlingen niet-verplichte vakken die ook belangrijk zijn voor hun ontwikkeling.

OUDERS

Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen met betrokken ouders het beter doen op school. We betrekken ouders dan ook graag bij onze activiteiten en ontwikkelingen. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad van de school meepraten . Op onze tweede verdieping hebben we een ‘huiskamer’, waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en waar maandelijks themagebonden activiteiten plaatsvinden. Wij, het team, vinden ouderparticipatie belangrijk in het kader van betrokken en actief meedoen als ouder binnen de school.

ZORG VOOR ALLE KINDEREN

Sinds augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht, dit houdt in dat scholen de taak hebben om kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Zo werken we met groepsplannen en waar nodig met individuele handelingsplannen, plannen waarin leerkrachten beschrijven hoe zij passend onderwijs voor ieder kind vormgeven.

DIALOOG

Wat wij belangrijk vinden is dat alle kinderen zich gezien en gehoord voelen, we leren ze naar elkaar te luisteren en open te staan voor verschillen. Wij hanteren de dialoog als gesprekvorm en als methodiek. Onze leerlingenpopulatie is zeer divers, vanuit dit gegeven hebben we de keuze gemaakt om ons levensbeschouwelijk onderwijs niet in een starre vorm te gieten. Wij geven de voorkeur aan actueel onderwijsmateriaal en laten ons inspireren door een aantal vertrouwde professionals op het gebied van levensbeschouwing.

CULTUUR MET KWALITEIT

Voor een aantal vakgebieden zoals dans en muziek hebben wij de beschikking over vakdocenten, dit is mogelijk dankzij het feit dat wij een CMK-school zijn. (Cultuureducatie met Kwaliteit is een matchingsregeling tussen Rijk en provincies of gemeenten. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie)

MFC

Naast onze school is er in het MFC o.a. een peuter-speelzaal, kinderopvang, wijkcentrum, consultatiebureau, sportschool en logopediepraktijk gevestigd. We werken samen met een aantal participanten die een creatieve of sportieve bijdrage leveren aan ons onderwijs. Dit vindt plaats na schooltijd onder de noemer ‘Verlengde Schooldag’, kinderen kunnen zich aanmelden voor deze activiteiten op vrijwillige basis.

DE WIJK

Het team van Kunstrijk gaat de uitdaging aan om het onderwijs voor kinderen uit de wijk effectief en aantrekkelijk te maken, uitdagingen die het kind ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling.

Kunstrijk maakt deel uit van het netwerk: Brede School Klarendal en Sint Marten http://www.arnhemsebredescholen.nl/brede-scholen/klaren-dal-sint-marten/

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.