Kindcentrum De Werf

Onderwijs in MFC Presikhaven: veel kwaliteit onder 1 dak.

Goed onderwijs in een kleurrijke omgeving!

In MFC Presikhaven staat vanaf augustus 2016 één sterke school. Deze school is een gevolg van een fusie van de OLV van Lourdesschool en de Annie MG Schmidtschool. Een krachtige school die staat voor goed onderwijs in Presikhaaf West.

LEREN CENTRAAL!

Kinderen kunnen veel leren. Kinderen willen ook graag leren. Wij vinden het onze plicht om ervoor te zorgen dat kinderen op school het beste uit zichzelf halen. Hiervoor besteden wij niet alleen aandacht aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden. Veel aandacht is er ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit alles in een doorgaande lijn, waarbij we de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten houden. De leerkrachten sluiten hierop aan door extra ondersteuning of uitdaging te bieden waar nodig. Naast de ondersteuning in de klas is er ook aandacht voor extra activiteiten. Zo hebben we voor kinderen in groep 7 en 8 die extra uitdaging nodig hebben de plusklas opgericht. Wij werken met een continurooster. Dit zorgt ervoor dat het schoolritme gedurende de dag niet onderbroken wordt.

VEILIGE EN PLEZIERIGE OMGEVING

Binnen de school werken we aan een fijne sfeer waar kinderen en ouders zich welkom voelen. De leerkrachten zorgen op school voor duidelijke afspraken over hoe er gewerkt moet worden en wat er van de kinderen verwacht wordt. Respect voor elkaar vinden we daarbij erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het onderhouden van goede relaties, met andere kinderen en met de leerkracht. Zo voelt een kind zich door anderen gezien, gewaardeerd en gerespecteerd. Uitgangspunt is het kijken naar de talenten van ieder kind en te denken in mogelijkheden.

U EN WIJ SAMEN

Ouders spelen een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind. Wij willen u als ouder dan ook zoveel mogelijk bij het onderwijs betrekken. We stellen veel in het werk om ouders mee te laten denken en mee te laten werken in het onderwijs. Zo organiseren wij informatieve bijeenkomsten voor ouders als de ouderavonden, rapportgesprekken en oudercursussen waarin u meer te weten te komen over wat uw kind leert op school. Naast deze informatieve momenten zijn er verschillende mogelijkheden voor ouders om actief deel te nemen aan schoolactiviteiten, bijvoorbeeld door deelname in de ouderraad of bij de organisatie van activiteiten Sinterklaas of carnaval. Ouders zijn altijd welkom op school!

BINNEN- EN BUITENSCHOOLS LEREN

Leren doe je de hele dag, je hele leven lang. In schooltijd staan er naast taal, rekenen, lezen etc. ook sport en kunst & cultuur op het programma. Na schooltijd zijn er veel activiteiten waar kinderen verder kunnen onderzoeken wat ze leuk vinden bij activiteiten van kinderwerk of het aanbod van de Verlengde Schooldag. In het gebouw bevinden zich daarnaast verschillende voorzieningen waar ouders en kinderen gebruik van kunnen maken zoals de bibliotheek. Met peuterspeelzaal, kinderopvang en kinderwerk werken we samen aan het doorontwikkelen tot een kindcentrum voor Presikhaaf West. Een centrum met doorgaande leerlijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Zo is een doorgaande ontwikkeling voor de kinderen mogelijk en is er een aanbod voor alle leeftijden van ’s morgens vroeg tot het eind van de middag.

Wilt u een kijkje komen nemen? Maak gerust een afspraak en kom langs!

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.