Jozef Sartoschool

De Sarto, gewoon een bijzondere school.

"Ik zit pas op deze school en vind het nu al leuk."

U staat voor een belangrijke keuze. De komende acht jaar gaat uw kind naar de basisschool. U zoekt een school waar uw kind zich veilig en geborgen voelt en zich zal ontwikkelen tot een zelfstandig en zelfverantwoordelijk mens. De huidige samenleving verandert snel en is vaak hectisch, zelfs onvoorspelbaar. Samen met de ouders willen wij kinderen hierop voorbereiden. Samen leren en samen leven.

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK.

KINDEREN ZIJN GELIJKWAARDIG EN UNIEK.

De verschillen tussen kinderen zijn groot. Ze ontwikkelen zich op hun eigen manier in een eigen tempo. School kan en wil dat maar voor een gedeelte sturen. Het kind leert zichzelf kennen, de mogelijkheden, maar ook de beperkingen. Dit gaat niet vanzelf.

DE LEERKRACHT ALS SPIL IN HET ONDERWIJSLEERPROCES.

Groepsleerkrachten leiden en begeleiden kinderen in de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Voor het leren worden moderne lesmethoden gebruikt. Het zijn methoden die inspelen op de verschillen tussen kinderen en aansluiten bij de laatste ontwikkelingen. De prioriteiten in het onderwijs leerproces liggen op het gebied van rekenen, lezen en taal. Daarnaast is er voldoende ruimte voor de wereldoriënterende vakken, de lichamelijk en kunstzinnige vorming.

LEREN EN LEVEN MET ELKAAR.LEREN EN LEVEN MET ELKAAR.

Een kind is van nature gevoelig om zich nieuwe dingen eigen te maken. Leren is een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel steeds zelfstandiger worden. Zelfstandig betekent echter niet alleen. Samen leren, luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar vanuit een respectvolle houding zijn basisvoorwaarden. School probeert hier positief op aan te sluiten.

OUDERS ZIJN BELANGRIJK.

De ouders zijn de specialist van hun kind. Zij kunnen de school adviseren, ondersteunen en meedenken over wat goed is voor hun kind en alle kinderen. Naast de individuele contacten tussen ouders en groepsleerkrachten is de inbreng van ouders georganiseerd in een ouderraad, een ouderklankbord en een medezeggenschapsraad.

DE TOEKOMST.

De school heeft de opdracht kinderen voor te bereiden op een onduidelijke toekomst. Ontwikkelingen, met name op technologisch gebied, gaan enorm snel. De school maakt hierin een ambitieuze keuze. Een mix van verworvenheden en ontdekken en onderzoeken van de mogelijkheden. Een school kan dit niet alleen. Samenwerken, wijkgericht, met meerdere
scholen en ondersteunende instanties maken het zicht op een reëel toekomstbeeld mogelijk.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.