Hugo de Grootschool

Ons motto is: samen leren, samen werken en samen leven!

"Ik weet wat ik kan, ik weet wie ik ben, ik ben de moeite waard!"

De Hugo de Grootschool ligt op een rustige en groene plek op de grens van de wijken het Broek, het Statenkwartier, het Spijkerkwartier, Molenbeke en Presikhaaf. Goed onderwijs betekent voor ons: uit de kinderen halen wat er in zit. Door orde, rust en structuur te bieden en kinderen op een positieve manier te benaderen, is er een op leren gericht klimaat. Er is voor ieder kind een passend aanbod.

WAAR STAAN WE VOOR?

De Hugo de Grootschool is een plek waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Iedereen hoort er bij en wordt gerespecteerd en gewaardeerd om wie hij/zij is. Goed onderwijs is voor ons: uit de kinderen halen wat er in zit. Daarin zijn we ambitieus. We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze veel leren. Er is veel tijd ingeruimd voor de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen omdat deze vakken de basis zijn voor succes op school en in de samenleving.

Naast rekenen, taal, lezen en schrijven krijgen de kinderen lessen in sociaal-emotionele vorming, wereldoriëntatie, expressie en bewegingsonderwijs. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheden kunnen nemen en dragen. Daarom stimuleren we het samen leren en samen werken, het van elkaar leren en elkaar helpen. Hierbij hoort een goede werkhouding. We leren de kinderen hoe ze problemen kunnen oplossen. Door positieve bevestiging stimuleren we bij kinderen het geloof in eigen kunnen.

Voor elk kind is het belangrijk dat het een veilige en vertrouwde omgeving kent, zowel thuis als op school. We kiezen ervoor om de kinderen op school zoveel mogelijk rust en regelmaat te bieden en werken daarom met heldere afspraken en regels. Hierdoor weten de kinderen waar ze aan toe zijn.

DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS

De maatschappij verandert in snel tempo. Daarom moet de school ook veranderen. We geven kinderen onderwijs waarmee ze goed hun weg kunnen vinden in het vervolgonderwijs en in de maatschappij van morgen. We werken met nieuwe methodes en doorgaande lijnen. Met tussentijdse toetsen meten we of we doelen gehaald hebben. We houden de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend in de gaten en werken aan maatwerktrajecten voor ieder kind. We gaan er vanuit dat elk kind andere mogelijkheden heeft. Door passend onderwijs proberen we uit elk kind te halen wat erin zit. Passend onderwijs betekent ‘onderwijs op maat’.

We kijken hoe we het onderwijs verder kunnen verbeteren, waardoor leerkrachten steeds beter om kunnen gaan met verschillen tussen kinderen. We volgen cursussen, overleggen over verbetering van de lessen en kijken bij elkaar in de klas. Dit gebeurt in een professionele en collegiale werksfeer waarin we ervoor open staan om van en met elkaar te leren.

SPORT EN NATUUR

We vinden het belangrijk dat kinderen gezond leven. Dat houdt in dat kinderen voldoende bewegen en bewust met zichzelf en hun omgeving omgaan. Op school hebben we veel aandacht voor sport, gezond gedrag en de natuur. Hiervoor hebben we een intensieve samenwerking met het natuurcentrum Arnhem en wijkclub Arnhem Midden. Veel natuurlessen worden gegeven op het ecologisch eiland achter onze school.

ONZE CONTACTEN MET OUDERS

We zijn een school waarin betrokkenheid van ouders wordt toegejuicht. Daarom betrekken we ouders op zoveel mogelijk manieren bij wat er op school gebeurt.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.