De Witte Vlinder

Oefenplaats voor het leven

Elk kind is uniek en krijgt de mogelijkheid om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen

De Witte Vlinder:

  • We zijn nieuwsgierig; we zijn op ontdekkingsreis. Met een open blik richten we ons op nieuwe ontwikkelingen. ‘The sky is not the limit’.
  • We zijn kundig; we weten hoe leren werkt en we houden van ons vak. Daarom vinden we het belangrijk om ons te ontwikkelen, zowel als mens als op ons vakgebied. We weten waar onze kracht en onze uitdagingen liggen.
  • We hebben lef; we zijn niet bang om grenzen op te zoeken. We zetten alles en iedereen graag op scherp op een vriendelijke, opbouwende manier.
  • We zijn aanstekelijk; we hebben zin om aan de slag te gaan. Met onze positieve benadering en energie nemen we mensen mee in onze ambities. We stralen daarbij uit dat we samen plezier hebben in de dingen die we doen.

De Witte Vlinder als oefenplaats voor het leven

De Witte Vlinder is een openbare basisschool. Dat betekent dat alle kinderen ongeacht afkomst of (geloofs)overtuiging welkom zijn. We gaan uit van het universele en van gelijkwaardigheid tussen mensen, dat leidt tot contact en verbinding. We zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort, want je valt niet af waar je bij hoort. De school wil kinderen opleiden en bijdragen aan hun vorming en wel zo, dat ze kunnen deelnemen aan de samenleving met een diversiteit aan culturen en achtergronden. Een tolerante samenleving waarin dit vanzelfsprekend geaccepteerd wordt en waarin mensen nieuwsgierig zijn naar elkaars gebruiken en gewoonten. Waarbij we uitgaan van statistieken i.p.v. vooroordelen. Dit bevordert verdraagzaamheid en integratie. 

Een heerlijke school in Arnhem Noord

Eigenheid en perspectief op de Witte Vlinder

We geven kinderen een breed wereldbeeld mee en niet vanuit één geloofsovertuiging of wereldbeeld. Zo leren ze zaken vanuit verschillende perspectieven kunnen benaderen. Dat leidt tot verbinding en draagt bij aan integratie. Kinderen leren op school de hoofdzaken over geestelijke stromingen en welke rol die in de Nederlandse multiculturele samenleving spelen. Ook leren we ze bewust na te denken over verschillen en overeenkomsten tussen mensen en tolerant en respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen.

We leren kinderen dat een mening met gedrag gepaard gaat. Centraal staat het streven om kinderen over de rol van religie en levensbeschouwing te leren nadenken en hen te helpen daarover een eigen standpunt in te nemen.Ze leren tevens grenzen te trekken, nu en in de toekomst. We geven ze een leeromgeving waarin keuzevrijheid, zingeving en creativiteit een plek krijgen. Dit draagt bij aan hun eigenheid: wie ben ik en hoe verhoud ik me tot anderen en tot mezelf. Hiermee dragen we bij aan hun persoonlijkheidsontwikkeling en geven we ze houvast en perspectief. 

zingeving en creativiteit

Als school brengen we kinderen met uiteenlopende onderwerpen, praktijken en standpunten in aanraking. Deze zaken worden besproken en van verschillende kanten belicht. Kinderen leren te onderzoeken wat mogelijke kansen en/of bedreigingen zijn. Hiermee stimuleren we de sociale en maatschappelijke betrokkenheid. 

Op school wordt aandacht besteed aan feesten en tradities die een logisch gevolg zijn van de Nederlandse cultuur en/of die worden georganiseerd in een breder verband in Nederland of de directe omgeving van kinderen (kerst, carnaval, Pasen, Ramadan, e.d.). Het zijn zaken waar kinderen in het dagelijks leven mee in aanraking komen. De school doet niet aan actieve geloofsbeleving en er worden dan ook geen religieuze feesten gevierd. We willen geen scheiding aanbrengen op grond van religie.

Stevige basis vanuit welbevinden

Elk kind is uniek en krijgt de mogelijkheid om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. Kinderen worden gezien op de Witte Vlinder. Leren wordt vaak gezien als iets cognitiefs. Onze hersenen moeten nieuwe informatie verwerken en opnemen in onze bestaande kennis of nieuwe kennisschema’s maken. Leren is echter ook een sociale gebeurtenis en dus heeft de sociale omgeving ook veel invloed op het leren. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is voor het kind noodzakelijk om tot leren te komen. We leren de kinderen redzaam te zijn en respectvol weerbaarheid te tonen.

Omdat we kinderen op hun eigen niveau willen laten ontwikkelen en tot leren willen laten komen; maken we gebruik van diverse toetsmomenten om een zorgvuldige inschatting te kunnen maken van het leerrendement. De uitkomsten van de toetsen in combinatie met onze eigen waarnemingen zijn aanleiding om ambitiegericht cyclisch te werken. Goed onderwijs is naast dat er sociaal welbevinden is, in ieder geval het behalen van de referentieniveaus, passend bij de resultaatsverplichting onze school.

De Witte vlinder als oefenplaats voor het leven

Neem snel een kijkje op onze website  of download onze schoolgids