De Witte School is een prachtige monumentale school. Sinds haar ontstaan in 1929 heeft de school altijd een belangrijke plek ingenomen in de wijken de Geitenkamp en de Paasberg. De naam is ontleend aan de wit geschilderde bakstenen gevel. De school telt 130 leerlingen (verdeeld over 6 groepen) en groeit gestaag. Het team bestaat uit 10 groepsleerkrachten, een intern begeleider, een directeur, een administratrice en een conciërge. Opvang tussen de middag is geregeld d.m.v een continurooster.

WIJ VINDEN HET BELANGRIJK DAT KINDEREN OP ONZE SCHOOL:

 • zich veilig voelen op school.
  Dat is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen
 • begripvol leren omgaan met elkaar en met hun docenten.
  Hierdoor leren ze uiteindelijk respectvol om te gaan met andere mensen en culturen in de maatschappij.
 • presteren op een voor hen zo hoog mogelijk niveau.
  We hebben aandacht voor het niveau van ieder kind en zullen er altijd naar streven het beste uit uw kind te halen.
 • leren creatief te zijn op een breed gebied, zowel in denken als doen.
  Hiervoor heeft onze school een leersysteem om kinderen op maat te begeleiden. En mogelijkheden om spel en creativiteit te bevorderen.
 • leren dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. 
  We bereiken dit door kinderen te leren eigen keuzes te maken, zelfstandig te zijn en te reflecteren op hun eigen werk.

ONZE UITGANGSPUNTEN

Op onze school ligt in alle groepen het accent op het ontwikkelen van basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat uw kind sociaal emotioneel gevormd wordt op onze school. Alle groepen werken daarom met het programma Leefstijl. Om onze uitgangspunten waar te maken werkt onze school opbrengstgericht met convergente differentiatie.

ALTIJD GERICHT OP HET BESTE RESULTAAT VOOR UW KIND

We werken op De Witte School opbrengstgericht. Dit houdt in dat het behalen van goede resultaten altijd ons uitgangspunt is. Wat ons hierbij helpt is het analyseren van de resultaten van kinderen, prestaties evalueren en het afstemmen van de les op de mo-gelijkheden van uw kind.

NAAST BASISVAARDIGHEDEN UITDAGING OP MAAT VOOR UW KIND

In ons onderwijs hanteren we het model van convergente differentiatie. Dit betekent dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de vastgestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te laten bereiken. Hierbij is het streven dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie, maar dat er tijdens de verwerking van de lesstof rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Ieder kind wordt uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau!

AANDACHT VOOR SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

Onze school werkt met de methode Leefstijl. Dit houdt in dat we planmatig werken aan de sociale en emotionele vaardigheden van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Leefstijl is een lesmethode die docenten handvatten geeft om kinderen te leren goed en respectvol met elkaar om te gaan. Kinderen leren conflicten onderling op te lossen en elkaar complimenten te geven.

Ouder van een kind op de Witte School: “Mijn dochter had in groep 3 best wat moeite met de lesstof. Door goede instructies en persoonlijke aandacht van de juf is dat inmiddels helemaal goed gekomen!”