De Schatgraaf

‘’Waar leren een ontdekkingsreis is’’

Fijn dat je op school kunt zijn wie je bent!

De naam van onze school heeft een bijzondere betekenis. De Schat staat voor het ontdekken van de rijkdom aan kwaliteiten en talenten die een ieder in zich heeft. Graaf betekent waterloop, de ‘stroom’ waarlangs een brede ontwikkeling verloopt. Het team zorgt ervoor dat de school een plek is waar ieder kind zich veilig voelt en waar je jezelf mag zijn. Waar kinderen met plezier samen werken en leren en zich ontwikkelen en groeien op een eigen unieke manier.

WAAR STAAN WIJ VOOR

Ieder kind kan en wil leren. We hebben hoge verwachtingen van kinderen. Wij zien ouders als educatief partner. Door de betrokkenheid en afstemming met ouders willen we de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen vergroten op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Op De Schatgraaf creëren wij een rijke leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op cognitief, creatief, motorisch en sociaal emotioneel gebied. We komen tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. De talenten en mogelijkheden van ieder kind zijn uitgangspunt waarmee wij naar verschillen kijken en de ontwikkeling van kinderen begeleiden, zodat zij optimaal zijn voorbereid op hun rol in onze samenleving.

21ST CENTURY SKILLS

De samenleving verandert echter voortdurend. Het betekent dat er in de toekomst naast de competenties zoals we die kennen, andere en nieuwe competenties nodig zijn. Vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden. De ontwikkeling van deze vaardigheden, ook wel de 21st century skills genoemd, krijgen steeds meer een plek in ons onderwijs. Dit is nodig om de kinderen van onze school goed voor te bereiden op hun toekomst. Wij vinden dit een mooie taak om te doen.

COÖPERATIEF LEREN

Wij maken gebruik van coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen stimuleren het samenwerken. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. Samen werken heeft niet alleen effect op de leerresultaten maar ook op de sociale vaardigheden van leerlingen, het zelfvertrouwen en het plezier van samen leren.

PROFESSIONELE SCHOOL

De Schatgraaf is een lerende school. Dit betekent dat wij met en van elkaar en van onze omgeving leren. Wij professionaliseren voortdurend ons denken en handelen. Wij vinden een professionele cultuur belangrijk omdat deze bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Binnen de school zijn dan ook gespecialiseerde leerkrachten aanwezig op verschillende gebieden. Er is onder andere expertise op het gebied van het jonge kind, verschillende vakgebieden, een dyslexie expert maar ook gedragsspecialisten. Naast specialisten zijn er intern begeleiders werkzaam die zich met name op de zorg richten en de ondersteuning van leerkrachten.

KUNST EN CULTUUR

Binnen De Schatgraaf gebruiken we cultuureducatie om zelfvertrouwen bij onze kinderen te ontwikkelen en te vergroten. Wij doen mee aan een vierjarig traject van het Kunstbedrijf Arnhem om het Kunst en Cultuur-onderwijs een mooie plek in ons onderwijs te geven. In dit project besteden we jaarlijks extra aandacht aan een bepaalde kunstdiscipline, zoals, theater, muziek, beeldende vorming en cultureel erfgoed.

HET TEAM

De Schatgraaf is een jonge school met een enthousiast team. Wij vinden het fijn om samen de kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten. Wij genieten ervan om kinderen te zien groeien. Wilt u graag eens zien hoe wij werken? Maakt u gerust een afspraak. Wij leiden u graag rond.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.