Pieter Jongelingschool

Met de Bijbel in de hand en Jezus in het hart

Bijbelgetrouw onderwijs

De Pieter Jongelingschool biedt bijbelgetrouw onderwijs. Dit betekent dat we de kinderen dicht bij God willen brengen en Zijn liefde door willen geven aan de mensen om ons heen. De dagopening staat in het teken van gebed en het lezen of vertellen uit de bijbel. Het verdere verloop van de dagen wordt ook bepaald door het christen-zijn. Alle medewerkers zijn betrokken christenen. We vinden het belangrijk dat de basishouding van medewerkers bepaald wordt doordat Jezus in hen leeft.

Wij gaan voor goed onderwijs gevoed door de Bijbel als levend water ontdekken kinderen hun talenten en worden gevoed door Gods liefde

Visie

Wij zien alle kinderen op onze school als parels in Gods hand. God houdt van alle kinderen. Hij geeft zijn liefde in ons door, aan ons zelf, aan de ander: Wij hebben onszelf lief en wij hebben elkaar lief. Met dit als uitgangspunt kunnen wij de kinderen op onze school liefhebben zoals God ons lief heeft. Vanuit dit Bijbels gegeven mogen wij vol vertrouwen ons werk doen.

Missie

Wij zien onze school als een leer- en leefgemeenschap waarin we elkaar mogen laten zien hoe je in het hier & nu Jezus kunt volgen, hoe je in alle dagelijkse dingen gericht bent op Gods Rijk en meebouwt aan Zijn Koninkrijk. Elk kind wat in Hem gelooft, mag zeker weten dat het een bijzonder en geliefd kind van God is. Op de PJ willen we kinderen laten ontdekken wie ze zijn, wie hun Vader is en wat ze mogen en kunnen betekenen voor de mensen om zich heen.

De PJ wil als school een stapje verder gaan dan een school zijn in de enge zin van een onderwijsinstituut zijn; we willen een leer- en leefgemeenschap zijn waarin we kinderen de ruimte bieden om zich in de breedte van het leven te ontwikkelen. We streven ernaar om als leerkrachten, kinderen en ouders samen een pedagogisch klimaat neer te zetten waarin kinderen op school de sfeer van thuis herkennen en thuis de sfeer van school herkennen.

Als school mogen we ons focussen op alle terreinen van het leren zoals dat omschreven is in de kerndoelen van het primair onderwijs.

Onze visie op leren

Omdat we geloven dat alle kinderen door God zó geschapen zijn dat zij van nature geneigd zijn én mogelijkheden hebben gekregen om te leren, gaan we uit van de positieve kenmerken cq krachtbronnen van een leerling. Onze manier van werken kenmerkt zich dus door een grote aandacht voor de leerling als eigenaar van zijn/haar eigen leerproces en de leerkracht in zijn/haar rol als begeleider. Goede leerkrachten maken de leerling medeverantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Het is de leerling zelf die, doordat hij/zij zich eigenaar voelt van zijn/haar eigen leerproces, geneigd en gemotiveerd is om het beste uit zichzelf te halen. De leerling leert. De leerkracht begeleidt. Goede leerkrachten zorgen op die manier samen met hun leerlingen voor goede onderwijsresultaten.

In ons aanbod richten we ons in de eerste plaats op de basisvaardigheden zoals die ons aangereikt worden in de kerndoelen voor het basisonderwijs. We besteden dus veel aandacht aan rekenen, taal, spelling en lezen. Daarnaast wordt gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn om succes te ervaren in het samen leren en samen werken.

Een actueel en passend onderwijsaanbod, een goede leerkracht en een gemotiveerde leerling vormen samen een uitdagende leeromgeving.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.