De Paasbergschool

Kind Centraal

'Waar in veiligheid, vertrouwen en met respect ieder kind gezien wordt'

De Paasbergschool behoort tot het bijzonder onderwijs. Ons onderwijs wordt gegeven vanuit een christelijke grondslag. Daarmee bedoelen wij dat we onze normen en waarden laten bepalen door onder andere de Bijbelse verhalen. We willen de kinderen leren samen te werken met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en levensovertuiging. De Paasbergschool stelt een goede relatie met de ouders zeer op prijs. Een relatie die gebouwd is op wederzijds respect en vertrouwen.

De basisschool is voor kinderen een bijzondere en sterk vormende periode waar voor een groot deel de grondslag wordt gevormd voor hun verdere leven.

Taal en rekenen zijn heel belangrijke zaken, maar als team vinden wij dat vriendschap, creativiteit, plezier en geborgenheid even waardevol zijn voor de volledige ontplooiing van kinderen. Hun ontwikkeling gaat echter verder na de basisschool, dus het ten volle kunnen benutten van de talenten en capaciteiten van uw kind en een goede aansluiting op het vervolgonderwijs zijn van grote invloed op de rest van hun leven.

Daarnaast is de basisschool dé plek waar het opgroeiende kind kennis maakt met waarden en normen, het leert omgaan met anderen en hun omgeving en alvast een stukje van de wereld leert kennen. We staan als school en team dus voor een belangrijke taak. Een taak die wij serieus willen nemen en dus ook met ambitie opnemen.

Kwaliteit van onderwijs is wat ons betreft een primaire doelstelling en gaat ook hand in hand met plezier van het kind, creativiteit en vriendschap en het ruimte geven aan het ontdekken van de wereld. De komende periode gaan wij ons richten op meervoudige intelligentie. Een M.I. school levert adaptief onderwijs in de echte betekenis van het woord:

  • Onderkennen welke intelligenties kinderen gebruiken om te leren, te spelen, de wereld zich eigen te maken…
  • Omdat die intelligenties ook wat zeggen over de persoonlijkheid van kinderen, over hoe ze zich voelen, wat ze belangrijk vinden, waardoor ze gemotiveerd raken…
  • Daarop inspelen, om op die manier de kerndoelen waar te maken en kwaliteit te leveren, zodat er op school echt alles uit een kind hebben gehaald wat er in zit

Door kinderen aan te sporen een volledige reeks van talenten/intelligenties te ontwikkelen, verandert de school in een opleiding die verder gaat dan einddoelen en die ontwikkelingen om wil zetten in levensvaardigheden. De Paasbergschool in Oosterbeek doet mee aan een Onderzoekspilot met Windows 8 tablets.

Als één van drie basisscholen in Nederland onderzoekt de school gedurende het schooljaar 2013-2014 (met uitloop naar volgend schooljaar) in drie casestudies wat de inzet van de tablets hen oplevert. Hierbij werken alle leerlingen van groep 8 afgewisseld met die van groep 7 met de WT8 tablets (32 stuks). Deze worden per leerperiode voor een bepaald didactisch doel planmatig ingezet. Uiteraard is er voorafgaand aan de start van het project nagedacht over de visie op leren ondersteund door ict en verwachtingen in kaart gebracht.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.