School is meer dan een plek om te leren. Het is een gemeenschap van kinderen, ouders en het team. We helpen elkaar. De kinderen leren samen. Coöperatief Leren zorgt met vaste werkvormen voor een actieve inbreng en inoefening door elke kind. Ouders en school hebben elkaar nodig, samen zorgen ze ervoor dat de kinderen beter kunnen leren en met plezier naar school gaan. Ouders hebben een actieve rol in de school en zijn altijd welkom. Leerkrachten leren van elkaar omdat ze elkaar zien, helpen, vragen stellen en samen lessen voorbereiden. In de Spil werken we intensief samen met onze buurschool, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de wijk. We vullen elkaar aan.

ALLES UIT KINDEREN HALEN

Elk kind ontwikkelt zich op een eigen, unieke manier. Op De Monchyschool zijn er verschillen in taalafkomst en (taal)ontwikkeling. Dat vraagt om passend onderwijs en om verantwoorde, gestructureerde lesprogramma’s. De school heeft een balans gevonden in het goed omgaan met verschillen tussen kinderen en aandacht voor groepsvorming en saamhorigheid. Op deze manier worden (ontwikkelings)mogelijkheden die kinderen bezitten het beste benut. De school wordt meer en meer een lerende omgeving voor iedereen. Ook leerkrachten leren elke dag van en met elkaar door samen verbeteringen voor te bereiden en uit te voeren. “Elke dag samen een stukje beter”, is het motto voor kinderen, ouders en leerkrachten.

TAAL IS ALLES

Wij beschouwen taalontwikkeling als de basis voor, de cognitieve, de creatieve en de sociale ontwikkeling. Taalontwikkeling is van groot belang voor de ontwikkeling op alle andere vakgebieden. Het betekent niet dat op De Monchyschool alleen taalvakken worden gegeven. Alle vakken komen met gedegen programma’s aan de orde in een zo geïntegreerd mogelijk aanbod. Elke leerkracht is taalspecialist. Naast de vakinhoudelijke, creatieve en sociale doelen, spelen bij elke activiteit op de achtergrond altijd één of meerdere taalontwikkelingsdoelen mee. Wij werken aan resultaten op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied, met een evenwichtige en verantwoorde verdeling van alle leergebieden in het dag-, week- en jaarrooster. Er staan dus geen extra taalactiviteiten op het rooster, maar in elk vak(onderdeel) zijn ‘verborgen taaldoelen’ opgenomen.

ZORGSTRUCTUUR

Welzijn en ontwikkeling van elk kind, worden nauwkeurig gevolgd. In goede en overzichtelijk groepsplannen beschrijft iedere leerkracht op welke wijze met ieder kind gewerkt wordt om zo hoog mogelijke resultaten op alle gebieden te bereiken. Dagelijks worden de leerlingen en hun voortgang goed bekeken en drie maal per jaar wordt dit gedaan met toetsen. Deze toetsmomenten zijn voor de leerkrachten de aanleiding om te analyseren en de plannen bij te stellen om nog effectiever te werken.

BREDE SCHOOL, BREDE ONTWIKKELING

De Monchyschool is onderdeel van de Brede School De Spil. Daarmee staat ze midden in de wijk. Kinderen kunnen na schooltijd deelnemen aan vele activiteiten tijdens de verlengde schooldag en buitenschoolse op-vang. Een kind dat als vierjarige op De Monchyschool komt, kennen we al door het nauwe contact en de samenwerking met voorschoolse instellingen. Dat zorgt ervoor dat er een doorgaande lijn is in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar.

OUDERBETROKKENHEID

Het team van De Monchyschool beschouwt ouders als partners in onderwijs en opvoeding en we praten daarom veel met elkaar over de kinderen. We helpen elkaar en steunen elkaar.

Taal
Taal is alles en alles is taal.
Wie z’n taal ontwikkelt, ontwikkelt zichzelf. Op de Monchyschool zitten kinderen van over de hele wereld. Communicatie, begrip en een goede taalontwikkeling zijn daarvoor nodig. Dat oefenen we elke dag, in elke activiteit.

Sociaal
Naast de gewone schoolvakken, leren de kinderen sociale vaardigheden. Die zijn ontzettend belangrijk om met elkaar een fijne schooltijd te hebben en uit te groeien tot evenwichtige, zelfstandige en gelukkige volwassenen.