De Lingelaar

Ieder kind heeft het recht elke dag iets nieuws te leren!

Klassikaal onderwijs met aandacht voor ieder kind

De Lingelaar is een samenwerkingsschool in de Laar- Oost.

Onze school gaat voor kwalitatief goed onderwijs en maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methodieken om het onderwijs effectief, passend en aantrekkelijk te maken voor kinderen. De leerkracht staat hierin centraal.

De focus op leren ziet u in de school door: het werken met bewezen effectieve methodieken zoals expliciete directie instructies, coöperatief leren,  sterk klassenmanagement en een uitdagende leeromgeving in de klas.

Wij zien het als onze opdracht alle kinderen een omgeving te bieden waarin ieder van hen zich optimaal kan ontwikkelen. Niet alleen wat kennis en vaardigheden betreft, maar zeker ook op sociaal-emotioneel gebied. Onze school staat voor klassikaal onderwijs met aandacht voor ieder kind.

Visie op leren
Onze kinderen leren effectief. Hierbij ligt onze focus vooral op het verwerven van kennis. Kinderen verbinden kennis aan vaardigheden zodat ze grip op het leren en op het leven krijgen. Wij bieden een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma voor alle kinderen. Door inzet van expliciete directe instructie, differentiëren in ondersteuning, verschillende didactische leerstrategieën, een voortreffelijk klassenmanagement, een veilige, ordelijke omgeving bieden we alle kinderen gelijke kansen. De leerkracht doet ertoe. Ook ontwikkelen de kinderen zich op het gebied van persoonsvorming (sociaal-emotioneel) en socialisatie (burgerschap) Op alle gebieden hebben wij hoge verwachtingen van kinderen.

Talentontwikkeling
Wij willen meer zijn dan een school die zich alleen bezighoudt met rekenen, taal en lezen. Wij proberen de wereld van onze leerlingen groter te maken door een breed palet aan activiteiten aan te bieden. Het aanbod wordt verzorgd door (vak)leerkrachten en experts. Op deze wijze kunnen wij kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling.

‘Ieder kind heeft het recht om elke dag iets nieuws te leren’

De focus op talenten ziet u onder andere in de school door: de talentateliers, de plusklas, de inzet van experts en vakleerkrachten, de vieringen in de school, de optredens door leerlingen, de projectweken in de school.

Coöperatief leren (samenwerkend leren)
Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of in groepjes werken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg, informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.

Samenwerken
Op De Lingelaar is samenwerking een van de belangrijkste pilaren van het onderwijs. De samenwerking tussen kinderen en leerkrachten en de samenwerking met ouders en de omgeving vormen de basis voor een goede ontwikkeling van kinderen.

Wij willen dat kinderen zichzelf en de wereld om zich heen leren kennen. Kennis van verschillende culturen, tradities en identiteiten vormt hierbij de basis. De Lingelaar is een samenwerkingsschool, waarin verschillende levensbeschouwelijke identiteiten samen de cultuur van de school vormen.

De focus op samenwerken en samenleven ziet u in de school door: coöperatief leren, collegiale consultaties tussen leerkrachten, leerlingenraad, ouder en kindgesprekken, ouderparticipatie, vieringen, samenwerking in de wijk (community), parallelgroepen, aandacht voor levensbeschouwing.

Groen schoolplein
De Lingelaar krijgt een groen schoolplein. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. We hopen dat we onze leerlingen medio 2021 in een natuurlijke omgeving op een prachtig groen schoolplein zien spelen.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.