De Laarhorst

Een uitdagende plek om veilig te groeien!

Droom, durf, doen!

Wij zijn de kinderen, leerkrachten en medewerkers van basisschool De Laarhorst in Arnhem. Samen zijn we een leuke school met een warme sfeer in een rustige en veilige omgeving in Arnhem-Zuid. Klein en fijn, dat zijn wij!

Droom, durf, doen. Dat is het motto van De Laarhorst, waar kinderen mogen dromen en zichzelf kunnen zijn. Waar ervaren leerkrachten elk kind uitdagen zich te ontwikkelen, maar weten dat elk en ieder leert in een eigen tempo en op een eigen manier. Waar kinderen samen spelen en durven in dóen!

TALENT

Wij bieden kinderen uitdaging door de wijze van inrichten van de school en haar omgeving, door de materialen die wij beschikbaar stellen en door de wijze waarop wij de lessen verzorgen. Kinderen leren verschillend. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillen die er tussen de kinderen zijn. Elk kind heeft zijn of haar eigen talenten. We streven er naar de kinderen hun talent te leren ontdekken en aan te spreken.

TROTS

Veiligheid is een belangrijke basis voor ontwikkeling. We streven er naar dat kinderen zich geborgen en veilig voelen op onze school. Wij willen kinderen het gevoel geven dat zij de moeite waard zijn en hebben daarbij juist ook aandacht voor verschillen tussen kinderen. Op De Laarhorst helpen wij kinderen bij hun ontwikkeling en geven ze de kans te leren omgaan met anderen. We maken de kinderen ook bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid hierbij. We bieden de kinderen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en een school waar ze trots op kunnen zijn.

GROEI

De Laarhorst is een school op katholieke grondslag. Kinderen maken kennis met het christelijk geloof. Tevens brengen wij hen door dialoog in aanraking met andere levensovertuigingen en de waarden en normen die daar mee samenhangen. Leerkrachten, ouders en kinderen werken hier aan, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. ‘Vallen en opstaan’ hoort daar bij. Onze wens is dat kinderen, als zij hun basisschool verlaten, op alle ontwikkelingsgebieden voldoende gegroeid zijn om een volgende stap te zetten.

OPEN COMMUNICATIE

Alle leerlingen leren en ontwikkelen zich op hun eigen manier. De Laarhorst biedt hierin Passend Onderwijs door tegemoet te komen aan de onder-wijsbehoeften van elk kind. De school hecht hierbij belang aan een open communicatie, met respect voor elkaar.

ONDERWIJS ANDERS

Het enthousiaste, hechte team van De Laarhorst blijft zich ontwikkelen. In 2013 is een start gemaakt met het onderwijstraject ‘Onderwijs Anders’. In dit traject werken leerkrachten in de ochtend zo veel mogelijk in homogene (enkele) groepen. Basisvakken zoals taal, spelling, technisch- en begrijpend lezen en rekenen komen dan aan bod. De leerkrachten werken met groepsplannen; instructies worden op verschillende niveaus aangeboden. In de middagen wordt ook groepsoverstijgend en in units gewerkt. Basisvaardigheden worden toegepast in de praktijk. Er wordt ook steeds meer in thema’s gewerkt en verschillende vakgebieden worden gezamenlijk aangeboden. Regelmatig wordt hierbij het planbord ingezet, waarbij een beroep wordt gedaan op hun zelfstandigheid. Kinderen kunnen op deze manier meer van én met elkaar leren. De Laarhorst werkt met een continue rooster. Kinderen eten tussen de middag met de groepsleerkrachten en spelen daarna buiten onder begeleiding.

TALENTENCARROUSEL

In de middagen is er in het ‘Onderwijs Anders’ tevens ruimte voor de Talentencarrousel, een manier om kinderen te laten ontdekken waar hun talenten liggen. De Talentencarrousel maakt gebruik van talenten van ouders en leerkrachten. Samen ontwikkelen zij talent bij kinderen.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.