Kinderen met Lef!

Het team van IKC Het Drieluik werkt er iedere dag aan om alle kinderen te laten uitgroeien en te laten uitbloeien tot kinderen die zelfstandig zijn, hun verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen, die samen willen werken en die zich kritisch durven op te stellen. Wij willen dat kinderen zich ontwikkelen tot kinderen met LEF. Dit bereiken we door oog te hebben voor de ontwikkeling en het ontwikkelingsplezier van alle kinderen.

Hoe maken we onze belofte waar?

Zelfstandigheid

Wij helpen kinderen in de ontwikkeling tot een individu met zelfvertrouwen. We creëren een gevoel van veiligheid. Wij leren kinderen gedurende hun tijd binnen ons IKC-schoolloopbaan om steeds zelfstandiger te worden. Dit maken we waar door kinderen inzicht te geven in hun eigen doelen, hen te begeleiden in hun individuele keuzes, hen te coachen bij de uitvoering van hun taken en door veel directe feedback te geven.

De individuele ontwikkelbehoefte van het kind en de feedback van de andere kinderen en de beroepskracht is de basis voor hun groei naar het (steeds meer) zelfstandig uitvoeren van hun opdracht/taak. Al vanaf groep 1 kiezen en plannen kinderen zelf hun eigen werk op het digitale keuzebord. Dit bouwen we stap voor stap uit tot een weektaak in groep 8 waarin kinderen zelf keuzes mogen en kunnen maken hoe ze hun doelen gaan bereiken.

Verantwoordelijkheid

Wij hebben veel vertrouwen in de kinderen. Onze basishouding is dan ook dat wij ervan uitgaan dat alle kinderen het fijn vinden om te groeien, om zich te ontwikkelen en om de uitdagingen en opdrachten waar ze voor staan, succesvol uit te voeren en goed te doen. Dat betekent dat wij de verantwoordelijkheid deels ook bij de kinderen zélf leggen. En hen in het nemen en dragen van de verantwoordelijkheid optimaal begeleiden. We blikken met de kinderen vooruit en koppelen steeds positief terug. Ook krijgen de kinderen veel feedback van elkaar, zodat zij leren van elkaar.

Samenwerken

We willen kinderen leren dat samenwerken niet alleen plezierig is, maar ook een duidelijke meerwaarde heeft. Vanuit onze visie dragen we eraan bij dat elk kind uitgedaagd wordt zijn talenten te leren kennen en maximaal te ontwikkelen. Dit doen wij door onze wereld oriënterende vakken aan te bieden met opdrachten vanuit 8 verschillende intelligenties. Ook samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Al vanaf de start van ieder schooljaar voeren we ouder/kind gesprekken waarin we gezamenlijk een plan maken voor iedere individuele leerling.

Reflectie

Wij willen dat ieder kind gezien wordt en zich gezien voelt. Vanuit onze positieve feedback op het ontwikkel- en leerproces van de kinderen leren zij zichzelf beter kennen, zodat zij keuzes maken en verantwoording afleggen in hun ontwikkeling. Wij begeleiden de leerlingen in het spel en het ervaringsleren en sterken ze in hun vertrouwen in zichzelf. Kinderen zijn bij ons trots op zichzelf!

Door het unieke aanbod van onderwijs geniet IKC Het Drieluik grote belangstelling uit heel Huissen en delen van Arnhem. IKC Het Drieluik is goed te bereiken met een verkeersveilige route (ook vanuit Arnhem).