Christelijke basisschool Toermalijn

Samen leven, samen leren

“Wij waarderen de extra aandacht voor kunst en cultuur.” “Super fijne school.” “De leerkrachten zijn zeer betrokken bij de kinderen.“

De Toermalijn is een christelijke basisschool met twee zelfstandige locaties in de Laar-West en de Laar- Oost. Wij zien het als onze opdracht alle kinderen een omgeving te bieden waarin ieder van hen zich optimaal kan ontwikkelen. Niet alleen wat kennis en vaardigheden betreft, maar zeker ook op sociaal-emotioneel gebied. Onze school staat voor klassikaal onderwijs met aandacht voor ieder kind.

ZELFSTANDIGHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

Wij streven er naar om de kinderen steeds zelfstandiger de lesstof te laten verwerken na instructie/uitleg. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hun leerkracht. Zo krijgt de leerkracht de gelegenheid om de leerlingen op hun verschillende niveaus de lesstof aan te bieden. Hieronder valt het bieden van extra begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben, maar ook het bieden van extra uitdagingen voor kinderen die verder zijn.

ONDERWIJS OP MAAT

De kwaliteit van een school is veel meer dan een gemiddelde van een enkele toetsscore. Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Door leerlingen te helpen zich goed te ontwikkelen op vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie, maar ook op gebieden als zelfstandigheid, samenwerken en sociale vaardigheden. Wij doen dit in samenspraak met ouders/verzorgers en de leerlingen.

PASSEND ONDERWIJS

Op onze school willen we elk kind de zorg bieden die het nodig heeft. Met de andere scholen in de Brede School werken we samen om zorgleerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Door gelden en expertise te clusteren kunnen we leerlingen de extra begeleiding geven die ze nodig hebben. Met elkaar zorgen dat leerlingen die belemmerd worden in hun ontwikkeling, door een handicap of een stoornis toch zo “thuis nabij”-mogelijk onderwijs op maat krijgen. Door te leren van elkaar. Leerkrachten en teams zo te professionaliseren, dat een leerling met extra zorgbehoefte op de eigen school kan blijven om daar te leren en zich te ontwikkelen.

CREATIEVE ONTPLOOIING

Wij vinden dat de ontwikkeling van creativiteit een belangrijk deel uit maakt van de vorming van een kind. Ook hierin kan het kind zijn talenten ontdekken en ontwikkelen. Dit is één van de reden waarom wij meedoen aan de landelijke regeling: Cultuur Met Kwaliteit. Bij de handvaardigheidslessen werken de leerlingen door ontdekkend en onderzoekend leren aan hun creatieve ontwikkeling. Onze vakleerkracht muziek schenkt veel aandacht aan de muzikale ontwikkeling.

BESEF VAN NORMEN EN WAARDEN

Vanuit een positief mensbeeld, helpen wij onze leerlingen om het leven als kleurrijk en zinvol te ervaren. Kinderen ontwikkelen hun eigen identiteit. Maar wij bevorderen ook bij iedere leerling de (christelijke) gedachte: respect voor de medemens en diens levensovertuiging.

EEN VEILIGE OMGEVING

Onze school draagt het predicaat “Wereldschool” en daar zijn we trots op. Onze leerlingen groeien op in een multiculturele samenleving. Wij willen dat ieder kind zich geaccepteerd voelt, ongeacht zijn uiterlijk, zijn taal, zijn culturele achtergrond en sociaal-economisch milieu. We zorgen voor een veilig klimaat op school, waarin iedere leerling binnen zijn eigen mogelijkheden en met zijn eigen talenten zich kan ontwikkelen. “We kunnen niet van alle kinderen sterren maken; we kunnen ze wel elk op hun eigen wijze laten schitteren.”