Basisschool Het Klinket

Deze school ziet echt ieder kind als uniek mens; de persoonlijke aandacht voor de leerlingen is fantastisch

Het Klinket is een christelijke basisschool. Ieder kind is welkom, wat zijn achtergrond of levensbeschouwing ook is. Ons uitgangspunt daarbij is: wij hebben respect voor elkaar. Wij gaan op een persoonlijke manier met kinderen om. Het is belangrijk dat zij zich gewaardeerd voelen en serieus genomen worden. Wij willen uw kind leren om oog te hebben voor anderen en zich mede verantwoordelijk te voelen voor de wereld om hen heen.

SAMEN

Goed kunnen samenspelen en samenwerken is voor ons een uitgangspunt. Kinderen worden door ons uitgedaagd om initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn. We gebruiken de methode de Vreedzame School voor lessen in conflictoplossing en de sociale competenties die daarvoor nodig zijn. Er worden leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en verantwoordelijkheid te nemen. Zo leren zij allerlei vaardigheden die ze in de toekomst nodig zullen hebben. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

TALEN

Om de kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, waarin communicatie een hoofdrol speelt, is taal een van onze speerpunten. Omdat de wereld niet ophoudt bij Nederland, krijgen de kinderen vanaf groep 1 Engels. Jonge kinderen maken zich spelenderwijs de talen eigen die ze om zich heen horen. Door het leren van een nieuwe taal wordt bovendien het talige gedeelte van de hersenen geprikkeld, wat een gunstige invloed heeft op het leren van de Nederlandse taal. Lezen wordt erg gestimuleerd. Wij zijn trots op onze goed ingerichte bibliotheek met mooie lees- en informatieboeken.

UITDAGING

Het is belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij de lessen en dat ze er door geboeid worden. Leven in de 21ste eeuw is ondenkbaar zonder gebruik te maken van ICT, daarin ontwikkelen we ons voortdurend. We bieden een uitdagende leeromgeving, waarbij we erop letten dat de school niet alleen inspirerend is ingericht, maar ook rust, structuur en geborgenheid biedt.

ZELFSTANDIG

Om de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces te bevorderen werken we in de onderbouwgroepen met digitale planborden en is er in de midden- en bovenbouw een werkstructuur waarin dag- en weektaken een belangrijke rol innemen. Doordat kinderen meer zelfstandig werken heeft de leerkracht de mogelijkheid om met kleine groepjes kinderen te werken

ONTWIKKELING

In de klas kijken we wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Niet het eindproduct staat centraal, maar we schenken veel aandacht aan het leerproces, de ontwikkeling en de maximale ontplooiing van ieder kind. Het Klinket staat voor onderwijs dat een goede aansluiting biedt op het voortgezet onderwijs. In de maatschappij vinden voortdurend veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We willen in onze school vernieuwend bezig zijn, waarbij we er voor waken dat goede zaken uit het verleden behouden blijven.

SAMENWERKING

In Kindcentrum de Kempenaer werken wij intensief samen met Peuter Thuis (kinderdagverblijf 0-4 jaar), Tussen Thuis (buitenschoolse opvang), Jip en Janneke (peuterspeelzaal) en de buurschool Pieter de Jong. Samen bieden wij onze kinderen een veilige omgeving, waarbij er een kwalitatief goed en gevarieerd dagprogramma is voor kinderen van 0 tot 14 jaar.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.