Daltonschool Confetti

de enige interconfessionele Daltonschool

Confetti is een kleurrijke school, waar ieder kind welkom is.

Daltonschool Confetti ligt in de wijk Schuytgraaf en is gehuisvest in het MFC Omnibus. De school is aangesloten bij  Stichting de Basis Fluvius: kwaliteit staat hoog in het vaandel vanuit de gedachte ‘Samen voor ieder kind’!

Confetti is een daltonschool. De kinderen leren de dingen die zij moeten leren; rekenen, taal, lezen, spelling. Maar ook bereiden we ze voor op de maatschappij van de nu en de toekomst. Dat doen we door te werken vanuit de pijlers; zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit.

Op Confetti zetten leerlingen hun eerste stappen op weg naar volwassenheid. Onze maatschappij vraagt van mensen, dat zij kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien. Confetti levert hieraan een belangrijke bijdrage; Ouders, kind en school in een samenwerkende driehoek!

Identiteit

Keuze voor interconfessioneel onderwijs is vanzelfsprekend; een kind staat immers tussen(inter) de verschillende levensovertuigingen (confessies) in. Behalve het individuele en gedifferentieerde leerstofaanbod, willen we dat leerlingen interactieve vaardigheden ontwikkelen en deze vanzelfsprekend gaan vinden.

Kenmerken:

  • Wij inspireren elkaar en helpen elkaar gericht te blijven op wat er wezenlijk toe doet.
  • Wij vinden het belangrijk dat de school een gemeenschap is, waar we kennis kunnen maken met verhalen, inspirerende personen en kunstwerken uit diverse culturen; waar kinderen en volwassenen samen leven, leren, vieren en zich inzetten voor anderen.

Confetti … Daltonschool

Op Confetti proberen we de doelstellingen te bereiken middels Daltononderwijs.
Daltononderwijs staat bij velen bekend als een organisatievorm waarin de taak een grote rol speelt. Het taakwerken is een middel om andere belangrijke vormende en opvoedende waarden te bereiken, waarvan de kinderen de rest van hun leven plezier kunnen hebben, zowel bij hun verdere studie als in hun latere beroep en in hun privéleven. In deze afbeelding staan in de cirkel de kernwaarden van ons Daltononderwijs. In de driehoek daar omheen wordt de mensvisie aangegeven die de basis vormt voor deze vorm van onderwijs.

Vertrouwen

Uitgangspunt voor Daltonscholen is, dat je kinderen serieus neemt en dat je hen vertrouwen wilt schenken.

Verantwoordelijkheid

Uit vertrouwen volgt dat je verantwoordelijkheid moet durven geven. We willen het kind leren verantwoordelijkheid te nemen voor (een deel van) het eigen leren, de schoolomgeving, de medeleerlingen.

Verantwoording

In onze school is het standaard, dat je verantwoording aflegt over wat je hebt gedaan en dat je probeert te leren van je succes en van je fouten.

Daltonprincipes (1 t/m 6)

1. Vrijheid

Vrijheid is eigen keuzes maken en eigen wegen vinden: het organiseren van het taakwerk. Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.

2. Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken.

3. Samenwerken

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken.

4. Effectiviteit/ doelmatigheid

Daltononderwijs kenmerkt zich door een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.

5. Reflectie

Iedere leerling leert te reflecteren op zijn handelen (wat ging goed/ minder, hoe kan dat anders) Ook leerkrachten reflecteren op hun professioneel handelen.

6. Borging

Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie en visitatie.

Bezoek onze website voor verdere informatie of bezoek de scholen pagina voor meer scholen in Arnhem.